واحد خواهران

واحد خواهران یکی از واحد های ستادی جامعه اسلامی دانشجویان می باشد که وظیفه برنامه ریزی،هماهنگی و نظارت بر اجرای فعالیتهای مربوط به واحد خواهران را در دانشگاه در چهارچوب آیین نامه ها و مصوبات شورای دانشگاه و واحد تشکیلات دفتر مرکزی را بر عهده دارد و در قبال مصوبات شورا مسئول است.
از جمله وظایف مربوط به این واحد اعمم از :
۱٫تهیه طرح ها و برنامه ها جهت اجرا در دانشگاه

۲٫ارائه برنامه های منسجم و مستمر جهت دستیابی به اهداف
۳٫هماهنگی با دیگر واحد های اجرایی ازطریق شورا در راستای گسترش مشارکت خواهران در برنامه ها

۴٫ارزیابی مستمر بر کارایی فعالیتها براساس نیاز ها

۵٫ایجاد ارتباط منظم و شایسته بین خواهران عضو جامعه جهت تبادل نظرات

۶٫معرفی کردن خواهران به عنوان عضو در هر واحد اجرایی

۷٫فراهم اوردن امکانات لازم جهت حسن وظیفه واحد خواهران

۸٫ایجاد و گسترش واحد خواهران در کلیه دانشگاه و تقویت آنها