واحد آموزشی

آنچه مسلم است جهان درحال تحولات علمی،سیاسی،اجتماعی،اقتصادی و تکنولوژیکی است و دانشگاه به عنوان محیطی برای توسعه و پرورش تفکر،بایستی بروز بوده و همگام با تحولات دنیا پیش برود.
واحد آموزش جاد به منظور رشد فکری ، مطالباتی و ارتقاء سطح علمی اعضای جاد و نیل به هدف نیرو پروری در تشکل و ایجاد گفتمان جوان تشکیل شده است و وظیفه ایجاد فضای خودباوری در دانشجویان و پرورش خلاقیت و اعتماد به نفس ایشان را برعهده دارد.
شاخص ترین وظایف این واحد در جهت رسیدن به اهداف فوق عبارت اند از:
۱.ارائه طرح کارگاهها و کلاسها و اردوهای آموزشی
۲.شناسایی نیروها و هماهنگی اعضا جهت شرکت در همایش های آموزشی
۳.تقویت بنیه اعتقادی و مطالعاتی اعضا
۴.برگزاری جشنواره ها و مسابقات علمی
۵.ارتباط سازنده با مدیر گروه ها و ریاست دانشکده ها
۶.برگزاری جلسات آزاد اندیشی با موضوعات علمی
۷.تشکیل کمیسیون واحد آموزش
۸.پیگری و برگزاری ماهیانه ی جلسات کمیسیون واحد آموزش

به امید رسیدن به اهداف متعالی جامعه اسلامی و علمی …