واحد سیاسی

بر اساس اصل سی و نهم اساسنامه تشکل جامعه اسلامی دانشجویان
به منظور تبیین دیدگاه های سیاسی جاد و تاثیرگذاری به محیط دانشگاه و ایجاد بصیرت و تحلیل سیاسی در عموم دانشجویان , اهم وظایف واحد سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان عبارتند از:

۱٫طرح دعوت از صاحب نظران و مسئو لین سیاسی برای حضور در دانشگاه با همکاری واحد تشکیلات

۲٫تهیه پیش نویس بیانیه های جاد برای تصویب در شورای مرکزی

۳٫حضور فعال سیاسی در دانشگاه و منطقه جغرافیایی مربوطه

علاوه بر این انجام اموراتی مانند
تشکیل کمیسیون واحد سیاسی؛
نظارت بر اجرای ماهیانه جلسات؛
حضور در جلسات شورای مرکزی؛
حضور در مجمع ها و همایش های برگزار شده از طرف اتحادیه؛
برگزاری کرسی های ازاد اندیشی و هم اندیشی و تحلیل مسایل روز سیاسی با حضور دانشجویان؛
تشکیل کارگروه های تحلیلی برای هم اندیشی و تحلیل. مسایل روز سیاسی کشور و جهان

نیز از وظایف واحد سیاسی و مسئول واحد سیاسی جاد میباشد .